تکمیل مشخصات

دریافت
برای دریافت بعد از پرکردن مشخصات دربالا ، در بخش تراکنش های موفق روی دریافت بلیت کلیک کنید .
چنانچه پرداخت شما ناموفق بوده است روی پرداخت مجدد تراکنش مورد نظرکلیک کنید.
تراکنش های باطل شده قابل خرید نیستند
اگر از حساب شما وجه کسر شده است و در پیگیری بلیت, بلیت صادر نشده است وجه شما در ساعت اینده به حساب شما بازگشت می خورد.